เอกสารเผยแพร่
  • ปี พ.ศ. 2566
  • ปี พ.ศ. 2565
  • ปี พ.ศ. 2564
  • ปี พ.ศ. 2563
  • ปี พ.ศ. 2562
  • ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2566

1.โครงสร้างหน่วยงาน สจล. (O1)

2.แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570) (O4)

3.แผนปฏิบัติการ 5 ปี (O4)

4.แผนดำเนินงานประจำปี (O11)

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O11)

6.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (O11)

7.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (O12)

8.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (O12)

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O13)

10.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O13)

11. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O17)

12. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O19)

  • รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานพัสดุ เป็นผู้เผยแพร่ OSM สนับสนุนข้อมูล)

13. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O34)

14. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต (O35)

แนวทางการดำเนินงาน

  • ปฏิทินการดำเนินงาน

เอกสารอื่นๆ

 

ปี พ.ศ. 2565

1.โครงสร้างหน่วยงาน สจล. (O1)

2.แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570) (O4)

3.แผนปฏิบัติการ 5 ปี (O4)

4.แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

6.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (O21)

7.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (O19)

8.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (O11)

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

10.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

11. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)

12. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

  • รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานพัสดุ เป็นผู้เผยแพร่ OSM สนับสนุนข้อมูล)

13. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)

14. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต (O37)

แนวทางการดำเนินงาน

เอกสารอื่นๆ

 

ปี พ.ศ. 2564

1.โครงสร้างหน่วยงาน สจล. (O1)

2.แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570) (O4)

3.แผนปฏิบัติการ 5 ปี (O4)

4.แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

6.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (O21)

7.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (O19)

8.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (O11)

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

10.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

11. รายงานผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน (O37)

 

 

เอกสารอื่นๆ

 

ปี พ.ศ. 2563

1.โครงสร้างหน่วยงาน สจล. (O1)

2.แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570) (O4)

3.แผนปฏิบัติการ 5 ปี (O4)

4.แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

6.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (O21)

7.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (O19)

8.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (O11)

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

10.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

 

11. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24) โดยตัดข้อมูลมาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

เอกสารอื่นๆ

 

 

ปี พ.ศ. 2562

งานบริหารยุทธศาสตร์

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการ 5 ปี

แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570)

ปี พ.ศ. 2561

งานบริหารยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติการ 5 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการหน่วยงาน

การกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน