เอกสารเผยแพร่
  • ปี พ.ศ. 2567
  • ปี พ.ศ. 2566
  • ปี พ.ศ. 2565
  • ปี พ.ศ. 2564
  • ปี พ.ศ. 2563
  • ปี พ.ศ. 2562
  • ปี พ.ศ. 2561

 

O1 โครงสร้าง

องค์ประกอบด้านข้อมูล

1. แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

2. แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

 
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผน พัฒนาหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

1. แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย
- ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
- เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
- ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

2. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

 
O8 แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

1. แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
- โครงการหรือกิจกรรม
- ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- งบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

2. แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่เนื้อหาหรือรายละเอียด ความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
- ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ / กิจกรรม
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ / กิจกรรม

 


 

 
O9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

1. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
- ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ / กิจกรรม
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดำเนินการ)
- ปัญหา/อุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ
2. เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 
O30 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
- การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
- การจัดชื้อจัดจ้าง
- การบริหารงานบุคคล

2. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละเป็นเด็น ต้องมีรายละเเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
- เหตุการณ์เสี่ยงและระดับความเสี่ยง
- มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

3. เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณษอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า "ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงาน อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"

 
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
- เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง
- มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

 

ปี พ.ศ. 2566

1.โครงสร้างหน่วยงาน สจล. (O1)

2.แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570) (O4)

3.แผนปฏิบัติการ 5 ปี (O4)

4.แผนดำเนินงานประจำปี (O11)

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O11)

6.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (O11)

7.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (O12)

8.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (O12)

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O13)

10.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O13)

11. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O17)

12. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O19)

  • รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานพัสดุ เป็นผู้เผยแพร่ OSM สนับสนุนข้อมูล)

13. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O34)

14. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต (O35)

แนวทางการดำเนินงาน

  • ปฏิทินการดำเนินงาน

เอกสารอื่นๆ

 

ปี พ.ศ. 2565

1.โครงสร้างหน่วยงาน สจล. (O1)

2.แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570) (O4)

3.แผนปฏิบัติการ 5 ปี (O4)

4.แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

6.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (O21)

7.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (O19)

8.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (O11)

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

10.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

11. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)

12. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

  • รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานพัสดุ เป็นผู้เผยแพร่ OSM สนับสนุนข้อมูล)

13. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)

14. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต (O37)

แนวทางการดำเนินงาน

เอกสารอื่นๆ

 

ปี พ.ศ. 2564

1.โครงสร้างหน่วยงาน สจล. (O1)

2.แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570) (O4)

3.แผนปฏิบัติการ 5 ปี (O4)

4.แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

6.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (O21)

7.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (O19)

8.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (O11)

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

10.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

11. รายงานผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน (O37)

 

 

เอกสารอื่นๆ

 

ปี พ.ศ. 2563

1.โครงสร้างหน่วยงาน สจล. (O1)

2.แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570) (O4)

3.แผนปฏิบัติการ 5 ปี (O4)

4.แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

6.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (O21)

7.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (O19)

8.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (O11)

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

10.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

 

11. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24) โดยตัดข้อมูลมาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

เอกสารอื่นๆ

 

 

ปี พ.ศ. 2562

งานบริหารยุทธศาสตร์

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการ 5 ปี

แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ.2560-2570)

ปี พ.ศ. 2561

งานบริหารยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติการ 5 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการหน่วยงาน

การกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน