แผนบริหาร
  • แผนบริหารสถาบัน
  • Provost
  • SEVP

แผนบริหารสถาบัน 2565

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่ายแผนงาน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิชาการ

 

 

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม

ฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายสารสนเทศ

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์