บุคลากร

 

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี
อธิการบดี

 

รองศาสตราจารย์์ ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์
Email: kunlanan.kia@kmitl.ac.th

 

นิรมล สุวิสิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
เบอร์โทร :3893
Email : niramon.su@kmitl.ac.th

 
ขนิษฐา สาคร
รองผู้อำนวยการ
Email : khanittha.sak@kmitl.ac.th
เบอร์โทร :3289
สุธิดา สาตรปรุง
รองผู้อำนวยการ
Email : suthida.sa@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3701
อรอนงค์ สุทธิ
รองผู้อำนวยการ
Email : ornanong.su@gmail.com
เบอร์โทร :3287
 
  • งานบริหารยุทธศาสตร์
  • งานแผนงบประมาณ
  • งานติดตามประเมินผล
  • งานบริหารความเสี่ยง
  • งานธุรการ
 

สุเมท แป้งหอม
Email : sumet.pa@kmitl.ac.th
เบอร์โทร :3282

สิงหา วัดน้อย
Email : singha.wa@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3285

ดลฤดี อินทะ
Email : donrudee.int@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3285

     

กชภัส คงถาวร
Email : kodchaphat.kh@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 2302

ศรุติภัทร พลอุทัย
Email : sarutibhat.po@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 2302

อภิญญา รัตนปราโมทย์
Email : apinya.ra@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3284

     
     
 

สำราญ เวบ้านแพ้ว
Email : sumran.we@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3288

มณทิรา เล็กยิ้ม
Email : Monthira.le@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3283

เสาวลักษณ์ ระวิโรจน์
Email : saowaluk.ra@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3007

     

นภาพรรณ อุ่นอก
Email : napapan.un@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 2304

พงศกร บุญพรัด
Email : phongsakorn.bo@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3893

สุณิษา สงเคราะห์
Email : sunisa.ka@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3288

     

 

พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
Email : patcharapa.sa@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 2124

ทิติยาภรณ์ พึ่งเกษม
Email : titiyaporn.pu@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3282

 

นวลฉวี สโมสร
Email : oct_n15@hotmail.com
เบอร์โทร : 3291

ธนัญชนก จ้อยรักษา
Email : tananchanok.ju@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 2300

ลภัสวีณ์ สอนพูล
Email : lapatsawee.so@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3284

     

จตุพร ศิริบรรณไพศาล
Email : jatuporn.si@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3286

ภัทร ศิริกุล
Email : phat.si@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3286

พัฒน์ เลิศดำรงค์ชัย
Email : phat.le@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3292
     
 

อรรถพล คำเสนาะ
Email : auttapon.ku@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 2124

 
 

มุกดา แก้วจรัส
Email : mukda.ka@kmitl.ac.th
เบอร์โทร : 3290