ข้อมูลสำหรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง

 

ตัวบ่งชี้ที่ C9 ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์)

 • C9 ผลการดำเนินงานและรายการเอกสารหลักฐาน Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF Word
 • 1/2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF Word
 • 2 2 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM-01), รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 6, 12 เดือน (ERM-02), ความเสี่ยง Excel ควบคุมภายใน Excel 2565
 • 3/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Excel
 • 3/2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และรายงานการสอบทาน ปค.6) PDF (พี่อุ๊ยจัดทำ)
 • 3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 PDF
 • 4/1 รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2565 รอบระยะเวลา 6 เดือน PDF
 • 4/2 รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2564 รอบระยะเวลา 12 เดือน World PDF

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ C9 ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์)

 • C9 ผลการดำเนินงานและรายการเอกสารหลักฐาน Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF Word
 • 1/2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF Word
 • 2 2 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM-01), รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 6, 12 เดือน (ERM-02), ความเสี่ยง Excel ควบคุมภายใน Excel 2564
 • 3/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Excel
 • 3/2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และรายงานการสอบทาน ปค.6) PDF (พี่อุ๊ยจัดทำ)
 • 3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 PDF
 • 4/1 รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2564 รอบระยะเวลา 6 เดือน PDF
 • 4/2 รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2563 รอบระยะเวลา 12 เดือน World PDF

แบบซองรายงานผล อว Word

 

ตัวบ่งชี้ที่ C9 ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์)

 • C9 ผลการดำเนินงานและรายการเอกสารหลักฐาน Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF Word
 • 1/2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF Word
 • 2 2 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM-01), รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 6, 12 เดือน (ERM-02), ความเสี่ยง Excel ควบคุมภายใน Excel 2563
 • 3/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Excel
 • 3/2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และรายงานการสอบทาน ปค.6) หนังสือนำ PDF เล่มรายงาน PDF (พี่อุ๊ยจัดทำ)
 • 3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 / 2562 PDF
 • 3/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 / 2562 PDF
 • 3/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 / 2563 PDF
 • 4/1 รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2563 รอบระยะเวลา 6 เดือน World PDF
 • 4/2 การวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อสภาสถาบัน เล่มฉบับสมบูรณ์ Word PDF
 • 5/1 มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน PDF
 • 5/2 มติสภาสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน PDF

หนังสือส่งออกงานความเสี่ยง

 • บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบัน PDF

แบบซองรายงานผล อว Word

 

ตัวบ่งชี้ที่ C9 ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์)

 • C9 ผลการดำเนินงานและรายการเอกสารหลักฐาน Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF Word
 • 1/2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF Word
 • 2 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01), แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02), แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03), รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน แบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน(ERM-04) ความเสี่ยง Excel ควบคุมภายใน Excel
 • 3/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Excel PDF
 • 3/2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3) ปอ.1 PDF word ปอ.2 PDF word ปอ.3 PDF word แบบติดตาม ปอ.3 PDF word ฟอร์มบันทึกนำเสนอ 3 ช่อง Word
 • 3/2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และรายงานการสอบทาน ปค.6) PDF ปค.1 word ปค.4 word ปค.5 word สำเนาส่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF
 • 3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 / 2561 PDF
 • 3/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 / 2561 PDF
 • 4/1 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปี 2562 รอบ 6 เดือน) ความเสี่ยง Excel ควบคุมภายใน Excel
 • 4/2 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2562 รอบ 12 เดือน)
 • 4/3 การวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อสภาสถาบัน เล่มฉบับสมบูรณ์ Word PDF PowerPoint PPT PDF บันทึกข้อความ PDF
 • 5/1 มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน PDF
 • 5/2 มติสภาถาบัน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน PDF

 

 • การวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อสภาสถาบัน เล่มฉบับสมบูรณ์ Word PDF PowerPoint PPT PDF

หนังสือส่งออกงานความเสี่ยง

 • ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ PDF
 • กำหนดตารางนัดหมายหารือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF

 

ตัวบ่งชี้ที่ C9 ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์)

 • C9 ผลการดำเนินงานและรายการเอกสารหลักฐาน C9 ประเด็น3 Word C8.2 ประเด็น4 Word หน้าปก Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF Word
 • 1/2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF Word
 • 2 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01), แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02), แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03), รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน แบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน(ERM-04) ความเสี่ยง Excel ควบคุมภายใน Excel
 • 3/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word PDF
 • 3/2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3) ร่าง ปอ.1 PDF word ปอ.2 PDF word ปอ.3 PDF word
 • 3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/ 2560 (กรรมการชุดเดิม) PDF
 • 3/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 (กรรมการชุดใหม่) PDF
 • 3/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561 PDF
 • 4/1 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2561 รอบ 6 เดือน) ความเสี่ยง Excel ควบคุมภายใน Excel
 • 4/2 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2561 รอบ 12 เดือน)
 • 4/3 สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสถาบันและสภาสถาบัน Word บันทึกข้อความ Word PDF
 • 5/1 มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน PDF
 • 6 โครงการอบม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม คณะ อุตสาหกรรมเกษตร (ปริ๊นจากในแฟ้ม)
 • 7 กำหนดวันนัดหมายหารือแผนบริหารความเสี่ยง PDF
 • 8 แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง PDF

หนังสือส่งออกงานความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ที่ C9 ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2560

 • C9 ผลการดำเนินงานและรายการเอกสารหลักฐาน Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันชุดเดิม  PDF  รอแต่งตั้งชุดใหม่เมื่อย้ายส่วนงาน
 • 1/2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF
 • 2 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01), แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02), แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03), รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน แบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน(ERM-04) Excel
 • 3/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Word
 • 3/2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3) ร่าง ปอ.1 PDF word ปอ.2 PDF word ปอ.3 PDF word บันทึกนำเสนอแบบ ปอ.123 Word ซองจดหมาย สตง. Word
 • 3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2560 PDF
 • 4/1 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2560 รอบ 6 เดือน) PDF
 • 4/2 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2560 รอบ 12 เดือน) PDF
 • 4/3 สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสถาบัน Word บันทึกข้อความ Word PDF   เสนอสภาสถาบัน PDF ปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน
 • 4/4 สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสถาบัน Word บันทึกข้อความ Word ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน อ.กมล ให้ชลอไว้ก่อน
 • 5/1 มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน PDF ปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน
 • 5/2 มติสภาสถาบัน PDF (รายงานผลการวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน)

หนังสือส่งออกงานความเสี่ยง

 • ขอให้รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านช่องทาง Online PDF
 • ขอติดตามรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF
 • ขอติดตามรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF
 • การรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 PDF
 • ขอติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 2560 (รายงานผลความเสี่ยงรอบ 6 เดือน) PDF
 • ขอติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่2 2560 (รายงานผลความเสี่ยงรอบ 6 เดือน) PDF
 • แจ้งนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF
 • รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 PDF
 • เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1 / 2560 PDF สนอ. PDF
 • ขอส่ง (ร่าง)หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1), (ร่าง)รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.2) (ร่าง)รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ส่งให้ส่วนตรวจสอบ PDF
 • ขอปรับแก้ไขรายละเอียด ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน PDF
 • ขอรายงานผล ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๙ เดือน ประจำปี ๒๕๖๐ PDF
 • การรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 PDF
 • ขอติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายงานผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน) PDF
 • ขอติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายงานผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน) (อีกครั้ง )  PDF
 • ขอส่งผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 (รายงานความเสี่ยงแก่ส่วนประกัน) PDF

หนังสือรับเข้างานความเสี่ยง

 • ขออนุญาติชลอการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา) PDF
 • ขอข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) PDF

ตัวบ่งชี้ที่ S7(3) ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารประกอบ (ภาพรวมสถาบัน) รายงานผลก่อน 30 กันยายน ของทุกปี

 • ผลการดำเนินงานและรายการเอกสานหลักฐาน Word
 • C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถาบัน Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันชุดเดิม PDF  ชุดใหม่ PDF
 • 2 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01), แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02), แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03), รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน แบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน(ERM-04) Excel
 • 3/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 58 - 30 กันยายน 2559) PDF Word
 • 3/2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3) ปอ.1 PDF ปอ.2 PDF ปอ.3 PDF Excel
 • 3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2559 PDF
 • 3/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2559 PDF
 • 3/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2559 PDF
 • 4/1 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2558 รอบ 12 เดือน) PDF
 • 4/2 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2559 รอบ 6 เดือน) PDF
 • 4/3 สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสถาบัน PDF เสนอสภาสถาบัน PDF
 • 5/1 มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 PDF
 • 5/2 มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2559 PDF (รายงานผลการวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน)
 • 5/3 มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 12/2559 PDF (รายงานผลการวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน)

 

หนังสือส่งออกงานความเสี่ยง

 • ขอรายชื่อผู้บริหารสายวิชาการเพื่อร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
 • ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ERM01-04 ประจำปี 59 PDF
 • ขอขยายเวลารายงานแบบ ปอ.1 กับ สตง. PDF
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 PDF
 • ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  26 กุมภาพันธ์ 2559 PDF
 • รายงานผลการติดตามประเมินผล ERM-05 รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปี 59 PDF
 • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 PDF
 • ขอเชิญประชุมสรุปรายงานบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี PDF
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 PDF
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 (หารือแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน) PDF
 • ขอเชิญนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 PDF
 • รายงานผลการติดตามประเมินผล ERM-05 รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปี 59 PDF
 • ขอติดตามรายงานการประเมินผล ERM-05 รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปี 59 PDF
 • รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 PDF

หนังสือส่งส่วนประกัน

 • นำส่งตัวบ่งชี้ C.8.2 PDF
 • นำส่งตัวบ่งชี้ C.9 PDF

หนังสือนำส่งส่วนตรวจสอบ

 • รายงานผลการติดตามข้อมูลความเสี่ยงรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 PDF

ตัวบ่งชี้ที่ S7(3) ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2558 (ปีแรกที่ใช้ CUPT QA)

เอกสารประกอบ (ภาพรวมสถาบัน) รายงานผลก่อน 30 กันยายน ของทุกปี

 • ผลการดำเนินงานและรายการเอกสารหลักฐาน Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF ปีนี้รวมกันกับประกัน
 • 1/2 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน PDF (เพิ่มเติม) PDF
 • 2 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01), แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02), แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03), รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน แบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน(ERM-04) Excel PDF ปีนี้ ERM01-04 รวมกันเป็นแบบฟอร์มเดียว
 • 3/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 57 - 30 กันยายน 2558) PDF Word
 • 3/2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1 และ ปอ.3) ปอ.1 PDF ปอ.3 PDF Excel
 • 3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2557 PDF
 • 3/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2557 PDF
 • 3/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2557 PDF
 • 4/1 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2558 รอบ 12 เดือน) PDF Excel
 • 4/2 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2558 รอบ 6 เดือน) PDF Excel
 • 4/3 สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 PDF Word
 • 5    มติสภาสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 PDF

 

 • รายงานการประเมินผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน PDF  ดำเนินการเพิ่มเติมตามมติสภาสถาบัน

อื่นๆ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี PDF
 • (ร่าง) โครงการอบรมเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (อบรมเสี่ยง) Word
 • (ร่าง) โครงการสร้างเสริมความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง (ประชุมที่ปรึกษาความเสี่ยงสถาบัน) Word

บันทึกข้อความ

 • สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน เข้าผู้บริหารสถาบัน Word
 • สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน เข้าสภาสถาบัน Word

ส่งส่วนแผนงาน

 • ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) Word
 • ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงในระดับที่สูงกับสูงมากที่ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ Word
 • บันทึกข้อความนำส่งผลตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน Word

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) ภาพรวมสถาบัน ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนประกันฯ)

เอกสารประกอบ (ภาพรวมสถาบัน)

 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) PDF Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง PDF 
 • 1/2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 PDf
 • 1/3 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน PDF
 • 1/3 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน (เพิ่มเติม) PDF
 • 2/1 การพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01) PDF Excel
 • 2/2 การระบุความเสี่ยง (ERM-02) PDF Excel
 • 3    การประเมินและกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (ERM-03) PDF Excel
 • 3/1 การจัดลำดับความเสี่ยงระดับสถาบัน ปีงบประมาณ 2557 PDF Word
 • 4/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 56 - 30 กันยายน 2557) PDF Word
 • 4/2 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงแบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน PDF Excel
 • 4/3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1 และ ปอ.3) ปอ.1 PDF ปอ.3 PDF Excel
 • 4/4 รายงานการประชุมคณะทำงานประสานงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2557 PDF
 • 5/1 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2556 รอบ 12 เดือน) PDF Excel
 • 5/2 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2557 รอบ 6 เดือน) PDF Excel
 • 5/3 สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 14/2556 PDF Word
 • 6    มติสภาสถาบันครั้งที่ 14/2556 PDF

 

สำนักงานอธิการบดี

 • คำสั่งแต่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557 PDF

 

รายงานการประชุม

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2557 PDF
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2557 PDF
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2557 PDF
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2557 PDF

หนังสือส่งออก (ความเสี่ยง)

 • การรายงานผลการติดตามผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 PDF

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑๓ ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ส่วนแผนงาน)

เอกสารประกอบ

 • 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ที่ ๐๑๔๒/๒๕๕๗ PDF
 • 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ..
 • 1.3 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ที่ ๐๑๓/๒๕๕๕ PDF
 • 1.3 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน (เพิ่มเติม) ๐๐๙/๒๕๕๖ PDF
 • 2.1 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01) PDF Excel
 • 2.2 แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02) PDF Excel
 • 3.1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03) PDF Excel
 • 4.1 แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 PDF Word
 • 4.2 วาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ..
 • 4.3 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2 (ภาพรวมของสถาบัน) PDF Excel
 • 4.4 แบบรายงานแผนและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสถาบัน (แบบ ปอ.1 และ ปอ.3) ปอ.1 PDF ปอ.3 PDF Excel
 • 5.1 แบบติดตาม ปย.2 (ERM-05) ภาพรวมของสถาบัน (ปี 2556 รอบ 6 เดือน) PDF Excel
 • 5.2 แบบติดตาม ปย.2 (ERM-05) ภาพรวมของสถาบัน (ปี 2556 รอบ 12 เดือน) PDF Excel
 • สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ..
 • มิติสภาสถาบันครั้งที่ 14/2556 PDF

อื่นๆ

 • PowerPoint นำเสนอต่อสภาสถาบัน 31 ก.ค. 56 PPT

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) ภาพรวมสถาบัน ปีการศึกษา 2555 (ส่วนประกันฯ)

เอกสารประกอบ

 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) PDF Word
 • 1/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง PDF
 • 1/2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556 PDf
 • 1/3 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน PDF
 • 2/1 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01) PDF Excel
 • 2/2 แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02) PDF Excel
 • 3    แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03) PDF Excel
 • 4/1 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 55 - 30 กันยายน 2556) PDF Word
 • 4/2 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน แบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน PDF Excel
 • 4/3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1 และ ปอ.3) ปอ.1 PDF ปอ.3 PDF Excel
 • 4/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2556 PDF
 • 5/1 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2555 รอบ 12 เดือน) PDF Excel
 • 5/2 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบันฯ (ปี 2556 รอบ 6 เดือน) PDF Excel
 • 5/3 สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2555 PDF Word
 • 6    มติสภาสถาบันครั้งที่ 10/2555 PDF