slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
งานบริหารความเสี่ยง
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ที่ e463/2565 PDF

นโยบายการบริหารความเสี่ยง PDF

คู่มือการบริหารความเสี่ยง PDF

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 2564 PDF

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 PDF พ.ศ. 2562 PDF

(เข้าดูด้วยการ login ด้วย E-mail สถาบัน)

ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เรื่อง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด คลิก

ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน คลิก

 
สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง
 
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2566
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประกาศ ณ ปี 2561 PDF
 • แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ความเสี่ยง ควบคุมภายใน
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 / 2566 PDF
 • รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2566 รอบระยะเวลา 9 เดือน PDF
 • รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2566 รอบระยะเวลา 12 เดือน PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2565
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประกาศ ณ ปี 2561 PDF
 • แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 PDF
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 / 2565 PDF
 • รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2565 รอบระยะเวลา 6 เดือน PDF
 • รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2565 รอบระยะเวลา 12 เดือน PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2564
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF
 • แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 PDF
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 / 2564 PDF
 • รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2564 รอบระยะเวลา 6 เดือน PDF
 • รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2564 รอบระยะเวลา 12 เดือน PDF
 • หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และรายงานการสอบทาน ปค.6) PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2563
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF
 • แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 / 2562 PDF
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 / 2563 PDF
 • รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2563 รอบระยะเวลา 6 เดือน World PDF
 • รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2563 รอบระยะเวลา 12 เดือน World PDF
 • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดส่งหน่วยงานภายนอก) PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2562
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF
 • แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF
 • แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF
 • รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF
 • แผน-ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 World PDF
 • แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF
 • รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF
 • เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก
 • การวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อสภาสถาบัน เล่มฉบับสมบูรณ์ Word PDF
 • มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน PDF
 • มติสภาสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF

นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01), แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02), แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03), รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน แบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน(ERM-04) ความเสี่ยง Excel ควบคุมภายใน Excel

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 PDF

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และรายงานการสอบทาน ปค.6) PDF ปค.1 word ปค.4 word ปค.5 word สำเนาส่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 PDF

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561 PDF

การวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อสภาสถาบัน เล่มฉบับสมบูรณ์ Word PDF PowerPoint PPT PDF

มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน PDF

มติสภาถาบัน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน PDF

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF

นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF

แบบฟอร์ม ERM01-05 ทุกหน่วยงาน Excel

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2560 PDF

สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสถาบันและสภาสถาบัน Word บันทึกข้อความ Word PDF

มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน PDF

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF

หนังสือส่งออก

 • ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ERM01-04 ประจำปี 59 PDF
 • รายงานผลการติดตามประเมินผล ERM-05 รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปี 59 PDFรายงานผลการติดตามประเมินผล ERM-05 รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปี 59 PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2558

แบบฟอร์ม (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 57 – 30 มี.ค. 58) (ERM-05) PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 57 – 30 มี.ค. 58) (ERM-05) PDF Excel

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2557

ข้อมูลความเสี่ยง ERM01-04 และ ERM-05 รอบ 6,12 เดือน Excel

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ต.ค.56 – 30 ก.ย. 57) PDF Word

แผนการดำนินงานการบริหารความเสี่ยงสนอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) PDF Word

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2556

ตารางที่ 1 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01) PDF Excel

ตารางที่ 2 ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02) PDF Excel

ตารางที่ 3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03) PDF Excel

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ERM-04) PDF Excel

รวมแบบฟอร์ม (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 มี.ค. 56) (ERM-05) PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56) (ERM-05) PDF Excel

ข้อมูลความเสี่ยงช่วงกลั่นกรอง (ทดลองกรอก) Excel

 

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย. 56) PDF Word

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 27 พ.ค. 2556 PDF PowerPoint

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 22 ต.ค. 2556 PDF PowerPoint

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2555

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) (ERM-05) PDF Excel Online

หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) PDF

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 (แบบ ปอ.3) PDF Excel