ประกันคุณภาพการศึกษา 2562

งานติดตามประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ

 

หมายเลข รายการหลักฐาน
C2-1 หนังสือภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560

 

หมายเลข รายการหลักฐาน
C3-1 สรุปผลความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560
C3-2 แบบสอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รุ่นปีการศึกษา 2560

 

หมายเลข รายการหลักฐาน
C11-1 ตารางสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน ปีการศึกษา 2561
C11-2 ตารางสรุปความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560

 

หมายเลข รายการหลักฐาน
  รายงานประจำปี 2561

 

งานบริหารยุทธศาสตร์

หมายเลข รายการหลักฐาน
C9.1-1/1 แผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ. 2560-2570
C9.1-1/2 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561
C9.1-1/3 คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
C9.1-1/4 มติสภาสถาบันเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
C9.1-1/5 มติสภาสถาบันเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
C9.1-1/6 มติสภาสถาบันเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
C9.1-1/7 แผนบริหารงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562
C9.1-1/8 คำสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
C9.1-1/9 มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน
C9.1-1/10 มติที่ประชุมหัวหน้าภาควิชา
C9.1-1/11 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Kmitl What's NEXT

 

ตัวบ่งชี้ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (ประเด็นข้อ 3) (ความเสี่ยง)

เอกสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
1. แผน-ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน
2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน
3. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภาพรวมของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562
4. แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2562
เอกสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
6. สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน
7. มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 2/2562
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบระยะเวลา 12 เดือน
9. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบระยะเวลา 6 เดือน
10. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภาพรวมของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561
11. แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561
12. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5) ประจำปีงบประมาณ 2561
13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2561
14. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2561
15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2561
16. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน