slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ภาพการประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ภาพการประชุม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

ภาพการประชุม / ถอดเสียงประชุม Word สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

อบรม เรื่อง ความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพการอบรม / สรุปเนื้อหาการอบรม Word / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2558

ภาพการประชุม

อบรม เรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ภาพกิจกรรม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

อบรม เรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง วันที่ 15 มกราคม 2558

ภาพกิจกรรม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

อบรม การวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557

ภาพกิจกรรม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

อบรม องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร วันที่ 18 มีนาคม 2557

สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

อบรม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพกิจกรรม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

อบรม การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร วันที่ 27 - 28 มกราคม 2557

ภาพกิจกรรม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

อบรม การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนว TQA วันที่ 20 - 21 มกราคม 2557

ภาพกิจกรรม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

อบรม การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องสู่การปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาวิกฤต (BCM) วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556

ภาพกิจกรรม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง วันที่ 22 เมษายน 2556 ณ วิทยาลัยบริหารและจัดการ สจล.

ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง วันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ณ วิทยาเขตชุมพร

ภาพและคลิปกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง วันที่ 17 มกราคม 2556 ณ สำนักหอสมุดกลาง

ภาพและคลิปกิจกรรม

การจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร เรื่อง บริหารความเสี่ยงอย่างไรให้องค์กรห่างไกลความเสี่ยง 20 พฤศจิกายน 2555

ภาพกิจกรรม / เอกสารรายงานสรุป(PDF) / รายงานสรุป(PDF) / F1-P-วต-003(Excel)

ดูงาน ศูนย์บริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 12 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word

ดูงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วันที่ 20 มิถุนายน 2556

ภาพและคลิปกิจกรรม

ดูงาน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (SCG) วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

ภาพและคลิปกิจกรรม

การดูงานที่มหาลัย Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2556

ภาพและคลิปกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) วันที่ 18 มิถุนายน 2556

ภาพการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การกำหนดรายการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร วันที่ 17,18 และ 20 ธันวาคม 2555

ภาพกิจกรรม / สรุปผลการประเมินโครงการอบรม PDF Word