slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
สถานะ
 = ได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
 = ยังไม่ได้รับข้อมูลความเสี่ยง
 = เลยกำหนดส่งแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลความเสี่ยง

 

หน่วยงาน ERM-02(6 เดือน) ERM-02 (12 เดือน) ปค4
คณะวิศวกรรมศาสตร์    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   .
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
คณะวิทยาศาสตร์    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
คณะอุตสาหกรรมอาหาร    
คณะบริหารธุรกิจ    
คณะศิลปศาสตร์    
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ    
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง    
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    
คณะแพทยศาสตร์    
คณะทันตแพทยศาสตร์    
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ    
วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม   .
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต    
       
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง    
สำนักบริการคอมพิวเตอร์    
สำนักหอสมุดกลาง    
สำนักทะเบียนและประมวลผล    
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป    
สำนักงานสภาสถาบัน    
       
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์    
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล    
สำนักงานคลัง    
สำนักงานพัสดุ    
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม    
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์    
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา    
สำนักงานกิจการต่างประเทศ    
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์    
สำนักงานนิติการ    
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน    
สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ    
 
    *สถานะต่างๆ จะอัพเดทอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 3 วัน ฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าส่งข้อมูลมาแล้วไฟสถานะยังไม่เปลี่ยน