ส่งข้อมูลความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นส่งแบบฟอร์ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ERM-01 เพื่อปรับรายละเอียดของเหตุการณ์เสี่ยงที่มอบหมายให้แต่ล่ะส่วนงานดำเนินการ PDF

วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ถ้ามี) PDF

วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหน่วยงานนำเสนอเหตุการณ์เสี่ยง PDF